Γενικοί Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

της εταιρείας intelligent Mobility App Α.Ε. εφεξής ​«taxi.gr​»