Πολιτική
Απορρήτου

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων:
Intelligent Mobility App S.A. | taxi.gr
Λεωφόρος Αθηνών 142, 10442 Αθήνα, Ελλάδα
σύμφωνα με το Άρθρο 4 – ΓΚΠΔ
email: [email protected]